Tự học kế toán

Quy trình giao dự toán

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến nhập thông báo dự toán dành cho các đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

Quy trình rút dự toán

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến việc rút dự toán tại KBNN đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp