Học chứng chỉ kế toán viên chính


Đối tượng là công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

Chia sẻ với mọi người:

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán; Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính; Công ty Công nghệ Đức phạm kết hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính – Bộ tài chính tổ chức mở các khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính năm 2016; cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

Công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

1. Mục tiêu chung:

Phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch kế toán viên chính, phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán viên chính theo quy định và đáp ứng thiết thực yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Củng cố, bổ sung những kiến thức cơ bản cho kế toán viên chính để tham mưu hoặc trực tiếp tiến hành công vụ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân công chức.

b. Cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp kế toán viên chính tham mưu hoặc trực tiếp tổ chức, tiến hành các hoạt động công vụ.

c. Tạo điều kiện căn bản để phát triển đột phá về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của học viên thuộc đối tượng chuyển ngạch từ kế toán viên lên kế toán viên chính.

d. Tăng cường tính hữu ích của việc học đối với công việc thực tế của học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện cải cách hành chính hiện tại và trong tương lai.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình được thiết kế bao gồm phần kiến thức lý luận chung về hành chính nhà nước; phần kiến thức quản lý nhà nước theo lĩnh vực tài chính kế toán; những kỹ năng cơ bản của kế toán viên chính. Trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của công chức, viên chức kế toán viên chính.

Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng:

a. Về khối lượng kiến thức

Chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính được thiết kế với 18 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, bao gồm 3 phần:

- Phần I: Nhà nước và nền hành chính nhà nước, bao gồm 6 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô - kiến thức nền tảng) và 1chuyên đề báo cáo;

- Phần 2: Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính, kế toán bao gồm 03 chuyên đề cung cấp những vấn đề liên quan đến pháp luật, nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản về tài chính, kế toán phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần 3: Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 9 chuyên đề phát triển kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kế toán.

b. Về thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày). Trong đó: 

STT

TÊN CÔNG VIỆC

SỐ TIẾT

1

Giảng trên lớp

76

2

Thảo luận, giải quyết tình huống

100

3

Chuyên đề báo cáo

16

4

Ôn tập

8

5

Kiểm tra

8

6

Hướng dẫn viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

4

7

Viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

16

8

Đi thực tế

8

9

Khai giảng, bế giảng, phát chứng chỉ

4

Tổng cộng

240

Thời gian khai giảng: tháng 12/2016

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)

 

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Số 12/05 đường Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com

Cập nhật: 03/11/2016, Đã xem: 1560


Bài viết cũ hơn