Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN


Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Chia sẻ với mọi người:

1.     Căn cứ pháp lý của khóa học:

       Căn cứ vào Luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/06/2003;

       Căn cứ thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 “Hướng dẫn tiểu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước”;

       Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ kế toán trưởng” của Bộ tài chính

2.     Mục đích:

       Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán, cập nhật các văn bản chế độ mới về kế toán, tài chính.

       Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng (Khi bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng phải tham dự, được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định và khi bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm từ 0,2 – Theo Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV)

3.    Đối tượng được bồi dưỡng:

       Là các cán bộ hiện đang làm công tác tài chính kế toán trong các đơn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có đủ điều kiện sau:

-     Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 02 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

-     Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 03 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

4. Nội dung bồi dưỡng: (theo quy định tại Điều 10, Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính). Nội dung các chuyên đề được Học viện tài chính xây dựng và bổ sung, tài liệu biên soạn đã được Bộ tài chính nghiệm thu và phát hành trên toàn quốc dùng để giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC:

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:  

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

16 giờ

+ Chuyên đề 2: 

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

+ Chuyên đề 3:

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:

08 giờ

+ Chuyên đề 4:

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

20 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

 

Cộng Phần I:

68 giờ

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5:

Pháp luật về kế toántổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

24 giờ

+ Chuyên đề 6:

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

16 giờ

+ Chuyên đề 7:

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ

+ Chuyên đề 8:

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 9:

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

 

16 giờ

+ Chuyên đề 10:

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

12 giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

 

Cộng Phần II:

124 giờ

Tổng cộng:

192 giờ

5.    Giảng viên: Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng của Học viện Tài chính – Bộ tài chính

6.   Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.

7.  Quyền lợi của học viênKết thúc khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng do học viện Tài chính – Bộ tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Chứng chỉ này là căn cứ để bổ nhiệm kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán nhà nước.

8.     Kinh phí đào tạo KTT HCSN: Học viên vui lòng liên hệ

9.   Chứng chỉ cuối khóa: Kết thúc khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước do Giám đốc Học viện Tài chính – Bộ tài chính cấpĐây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước, chứng chỉ này có phạm vi trên toàn quốc kể từ ngày cấp.

Ban quản lý lớp học rất mong Ông (Bà) chủ tài khoản tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tài chính, kế toán được tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng HCSN.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Cập nhật: 09/10/2015, Đã xem: 2361


Bài viết cũ hơn