Chuyển giao phần mềm kế toán

Mua phần mềm kế toán MISA tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp muốn triển khai phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 tại Thanh Hóa đang băn khoăn vì vấn đề tư vấn mô hình doanh nghiệp, nghiệp vụ, đào tạo...

Đào tạo - chuyển giao và nâng cấp MISASME.NET 2012 lên MISASME.NET 2015 tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán ĐỨC PHẠM SOFT nhận Đào tạo, nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 cho các Doanh nghiệp đang sử dụng hoặc mua mới sản phẩm